Nhà Sáng Lập FACA Education

TH.S Phó Thị Hương – Nhà sáng lập viện đào tạo FACA Education, Cô là một master coach NLP cấp